Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky   
www.essens-eshop.sk
"Predávajúci" firma FoxTop, s.r.o., Jána hollého 376/2, Trnava 91701, IČO: 36 255 025
"Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

2. Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na stránke www.essens-eshop.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka.

 

3. Objednanie tovaru

-          Vytvorenie objednávky:

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky  essens-eshop.sk

-          Zrušenie objednávky:

Spotrebiteľ má možnosť objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky, najneskôr však  do obdržania informačného e-mailu o vybavení a odoslaní objednávky, a tobez udania dôvodu. V prípade,  že spotrebiteľ zruší objednávku a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, predávajúci mu uhradí zaplatenú  čiastku bankovým prevodom zníženú o čiastku tvoriacu náklady na čiastočné vybavenie objednávky, čo je 5%  zo sumy objednávky.

 

4. Platba za tovar

-          Osobne: Hotovosťou pri preberaní tovaru na adrese prevádzky: Jána Hollého 376/2, Trnava v čase vopred  dohodnutom

-          Na dobierku: Prostredníctvom Slovenskej pošty

-          Bezhotovostným prevodom na účet 2927890968/1100

 

5. Dodanie tovaru

-          Prevzatie tovaru priamo na adrese spoločnosti (bez poplatku)

-          Slovenskou poštou 1. triedou (3,50 €)

-          Slovenskou poštou 2. trieda (3,00 €)

-          Expedícia tovaru je obvykle maximálne do 2 pracovných dní. Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu  doručenia. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty,  alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

 

 

6. Predavajúci sa zaväzuje:

-          dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky  zákazníka v dohodnutej cene

-          adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote (do 2 pracovných dní)

-          vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

 

7. Kupujúci sa zaväzuje:

-           zaplatiť za objednaný tovar

-          prevziať objednaný tovar (V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k  porušeniu kúpnej zmluvy, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o  potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia  (napr. neobdŕžanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtovaný  poplatok vo výške €18.- Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie  potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14 dní a 0,5% za každý, aj začatý deň  omeškania, v ktorom sú zahrnuté náklady predávajúceho spojené s objednávkou a expedíciou tovaru.  Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie  platbu za tovar vopred (najneskôr však do 7 dní). V takomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný.  Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o 3,50 € t.j. náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu  dotovanej ceny poštovného a balného za prvé doručenie, manipulačný poplatok a prípadné telefonické, či administratívne náklady. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v  uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať.)

 

8. Reklamácie

- Predávajúci nenesie zodpovednosť

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek  obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

- Reklamácie sú vybavované výlučne na e-mailovej adrese reklamacie@foxtop.sk

- Spôsob vrátenia peňazí a tovaru sa dohodne individuálne

- Minimálna trvanlivosť tovaru je zobrazená na každej objednávke

 

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.essens-eshop.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

10. Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.